Innovatie & Organisatieontwikkeling

Mijn aandacht gaat uit naar het doorbreken van stagnerende processen en impasses, het organiseren van stroomversnellingen, bij de implementatie van vernieuwende inzichten, het organiseren van creativiteitsimpulsen en het effectueren van de samenwerking.

Samen vormgeven aan de toekomst

Systemen die we hebben ontwikkeld voldoen vaak niet meer in het licht van de huidige vraagstukken. Verbinden en samenwerken zijn de nieuwe sleutelbegrippen. Er moeten meerdere partijen (politiek, burger, wetenschap, creatieve industrie, bedrijfsleven) betrokken worden om in gezamenlijkheid de toekomst te kunnen creëren. Het begrip Sociale Innovatie doet zijn intrede en verwijst naar het betrekken van het gehele systeem van belanghebbenden (stakeholders) in een proces van co-creatie ; het gezamenlijk werken aan de toekomst.

Cruciaal is het nemen van je vertrekpunt in de toekomst; samen de vraag stellen naar wat we willen, daarna hoe we dat willen bereiken. Welke afspraken, communicatie, rollen en andere voorwaarden hebben we daarvoor nodig? Waarin verschillen deze in die van het hier en nu? Innoveren is dan werken aan het wegnemen van deze discrepantie en daarmee tegelijk werken aan het oplossen van problemen in het heden. Met dit grote verschil dat we bezig zijn de toekomst in te richten in plaats van allemaal onderdeel van hetzelfde probleem te zijn. De Appreciative Inquiry speelt hier een rol van belang; richt de aandacht op de bestaande kwaliteiten, competenties, expertise en ervaringen door te analyseren wanneer, waardoor en onder welke omstandigheden we succesvol waren.

Co-creatie kent een interne- en een externe variant. Interne co-creatie duidt het op het ontschotten van afdelingen en slechten van de leemlagen tussen echelons, kennisdeling is de norm. Dit vereist een andere mind-set en andere houdingsaspecten. Externe co-creatie gebeurt met partners, leveranciers, afnemers, klanten en derden. Ook hier is een fundamentele andere oriëntatie op de onderlinge verbinding nodig. Gedeeld eigenaarschap van vraagstukken speelt een grote rol.

Dit gaat ook op voor het inrichten van onze leefwereld en leefomgeving, zowel in materieel als in sociaal opzicht. We zullen in gezamenlijkheid moeten gaan zoeken naar nieuwe vormen waarmee we onze toekomst kunnen inrichten. Het goed maken en bewaken van de onderlinge verbinding van stakeholders is daarbij van grote betekenis.

De verantwoordelijkheid voor het eigenaarschap van lastige vraagstukken en de vormgeving hiervan naar de toekomst is steeds meer een gedeelde zaak. Dit vraagt om een gedragen vorm van participatie en het voortdurend reflecteren op de rollen die we daarbij innemen. De discussie moet gaan plaatsmaken voor de dialoog en een blijvend verkennen en versterken van elkaars mogelijkheden en belangen.

Co-creëren stelt ons voor een nieuwe uitdaging: we moeten leren dit te doen. Dat kost tijd maar ook nieuwe vaardigheden en een andere houding (mind-set). Er is oprechte interesse in elkaar nodig, delen in plaats van afschermen, nieuwsgierig zijn en het improviseren waarderen als waardevolle manier om te ontdekken wat werkt. Vroeg falen om snel te leren!

Everts Consultancy

Voor mens en organisatie