Coaching

“Spel is van een hogere orde dan ernst; ernst sluit het spel uit maar spel laat wel de ernst toe” (Huizinga, 1938).

Zoals Amphion, de zoon van Zeus, met zijn spel de demonen wist te temmen, zo werk ik graag met gebruikmaking van het spel-element. In woord, handelen en denken kan een speelse manier van werken serieuze vraagstukken succesvol te lijf gaan. Het gaat daarbij niet om gedachteloos tijdverdrijf of een vorm van entertainment. In tegendeel; menselijke problemen vragen om een aandachtige benadering. Maar onze verbeelding, ons vermogen om zaken anders te zien, in een ander perspectief te plaatsen, anders te benaderen, vormen krachtige instrumenten die we vaak vergeten in te zetten. In mijn benadering probeer ik mijn cliënten weer de middelen terug te geven die in het verleden goed werkten om vragen en problemen aan te pakken als ook nieuwe inzichten aan te reiken.

Individuele begeleiding kan bestaan uit:

Coaching en counseling

Bij coaching onderscheid ik Jobcoaching en Personal Coaching. Zoals de termen doen vermoeden is jobcoaching gericht op het professionele functioneren en personal coaching op het persoonlijk functioneren. Bij jobcoaching ondersteun ik in managementvraagstukken zoals innovatie, samenwerking in teams en coaching van medewerkers. Ik begeleid tevens teams waarbij het vaak gaat om samenwerken, omgaan met conflicten, collectieve ambitie en onderlinge communicatie. Ik stel samen met de betrokkenen de doelen vast waaraan gewerkt wordt en ben transparant over de werkwijze die ik hanteer.
Op hoofdlijnen onderken ik in coaching de volgende processen:

1.    Doelformulering
2.    Toekomst visualisatie
3.    Hindernissen inventarisatie
4.    Lessen uit het verleden
5.    Benodigd zelfbeeld voor de toekomst
6.    Toepassen, experimenteren en oefenen

Counseling is een vorm van ondersteuning voor hen die 'vastlopen' in (bepaalde delen van) het werk of tegen bepaalde persoonlijke grenzen aanlopen. Het is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeid gerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Tijdige interventie is een belangrijk aandachtspunt bij counseling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend counselingstraject.

Counseling kan o.m. worden ingezet bij de volgende arbeid gerelateerde situaties:

 • Stress, overspannenheid en burn out
 • Verzuimpreventie en re-integratie
 • Motivatieproblemen
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
 • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk

In gesprekken en soms met behulp van oefeningen of opdrachten, bespreek en onderzoek ik de problematiek met de cliënt. Hierbij onderscheid ik de volgende fasen:

 1. Het creëren van een goede relatie met de cliënt en het vaststellen van de hulpvraag.
 2. Het proces in gang zetten om de cliënt zelf inzicht te laten verkrijgen in eigen functioneren en eigen mogelijkheden.
 3. Het stimuleren en motiveren tot het maken van stappen.
 4. Het verankeren van bereikte resultaten en inzichten en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling.
 5. Het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijkse leven en werk.

Everts Consultancy

Voor mens en organisatie